Szacowanie wartości nieruchomości, a efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem

I. Wstęp …………………………………………………………………………………………………………….3

Rozdział I PRZYJĘTE DEFINICJE ………………………………………………………………….4

1.1  Pojęcie nieruchomości i jej rodzaje ………………………………………………………………….4

1.2  Nieruchomość jako część majątku trwałego przedsiębiorstwa …………………………….8

1.3  Efektywność ekonomiczna zarządzania majątkiem trwałym ………………………………11

Rozdział II OPIS BADAŃ WŁASNYCH – wycena nieruchomości …………………….14

2.1 Charakterystyka sytuacji problemowej ……………………………………………………………14

2.2 Metody wyceny nieruchomości ……………………………………………………………………..18

2.3 Procedura doboru metody ……………………………………………………………………………..27

2.4 Sposób przeprowadzenia wyceny …………………………………………………………………..29

2.5 Szacowanie wartości nieruchomości i jej wpływ na efektywność rozwoju przedsiębiorstwa ……………………………………………………………………………………………….42

Rozdział III INTERPRETACJA UZYSKANYCH WYNIKÓW ………………………..45

3.1 Interpretacja otrzymanych wycen i wnioski …………………………………………………….45

3.2 Praktyczne wykorzystanie uzyskanych wyników …………………………………………….45

3.3 Ocena rozwoju przedsiębiorstwa przeszacowującego swój majątek……………………48

II. Podsumowanie i wnioski ……………………………………………………………………………..53

III. Bibliografia ……………………………………………………………………………………………….55

IV. Spis tabel……………………………………………………………………………………………………57

V. Spis rysunków……………………………………………………………………………………………..58