Przygotowanie dzieci 5-6-letnich przygotowujących się do rozpoczęcia nauki w kl. I Szkoły Podstawowej

WSTĘP

 

ROZDZIAŁ 1. BADANY PROBLEM W LITERATURZE PRZEDMIOTU

1.1. Istota pojęcia dojrzałości szkolnej

1.2. Metody badania dojrzałości szkolnej

1.3. Rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnym

 

ROZDZIAŁ 2. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE  BADAŃ WŁASNYCH

2.1. Przedmiot, cel i problemy badań

2.2. Metody, techniki i narzędzia badań

2.3. Organizacja i przebieg badań

2.4. Charakterystyka grupy badawczej i środowiska badań

 

ROZDZIAŁ 3. PREZENTACJA I ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH

3.1. Wyniki badań wywiadu, ankiety, obserwacji i analizy dokumentów osobistych…39

3.2. Wyniki badań testu dojrzałości szkolnej

3.3. Analiza porównawcza badanych dzieci

 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ZAŁĄCZNIKI