Porównanie metod analizy trójwymiarowych obrazów tomograficznych rezonansu magnetycznego

Streszczenie  1

1. Wstęp  2

1.1 Krótka charakterystyka mózgu  2

1.2 Charakterystyka badania przy użyciu rezonansu magnetycznego  4

1.3 Główny cel pracy  6

2. Podstawy teoretyczne przetwarzania i analizy obrazów   9

2.1 Przetwarzanie wstępne  9

2.2 Metody segmentacji obrazów   10

2.2.1 Progowanie jasności 10

2.2.2 Segmentacja na podstawie brzegów   12

2.2.3 Obszarowe metody segmentacji 13

2.2.4 Dopasowanie wzornika  14

2.3 Identyfikacja i analiza cech obiektów w obrazach  14

2.4 Klasyfikacja i interpretacja obiektów   14

3. Przetwarzanie wstępne obrazu MRI 15

3.1 Dane wykorzystane w pracy  15

3.2 Półprogowanie obrazu  17

3.2 Filtracja danych  19

4. Segmentacja obrazu mózgu na podstawie wykrytych brzegów   22

4.1 Detekcja brzegów w obrazie MRI mózgu  22

4.2 Zastosowanie metody aktywnego konturu w celu uzyskania ciągłości wykrytych krawędzi 29

5. Segmentacja obrazu MRI mózgu poprzez progowanie jasności [4] 34

5.1 Optymalne progowanie  34

5.2 Progowanie z wykorzystaniem progu lokalnego  37

6. Porównanie metod segmentacji obrazu MRI mózgu poprzez detekcję krawędzi oraz progowanie jasności 41

6.1 Szybkość działania programu  42

6.2 Stopień złożoności obliczeniowej programu – klasa algorytmu  50

6.3 Dokładność otrzymanych wyników – skuteczność metody  55

6.4 Uniwersalność porównywanych metod segmentacji – możliwość zastosowania w innych przypadkach  67

7. Podsumowanie  73

Spis literatury  78