Miasta na prawach powiatu. Studium prawno-administracyjne

STRESZCZENIE   2

WSTĘP   3

ROZDZIAŁ 1. 4

SYTUACJA PRAWNA MIASTA NA PRAWACH POWIATU    4

1.1.       Podstawy prawne funkcjonowania miast na prawach powiatu   4

1.2.       Miasto na prawach powiatu — gmina czy powiat?   9

1.3.       Stan prawny od 30 maja 2001 r. 17

ROZDZIAŁ 2. 20

STRUKTURA ORGANIZACYJNA MIASTA NA PRAWACH POWIATU    20

2.1.       Lokalna wspólnota samorządowa   20

2.2.       Statut  21

2.3.       Tworzenie, łączenie, dzielenie i znoszenie miast na prawach powiatu oraz ustalanie ich granic  24

2.4.       Jednostki organizacyjne i pomocnicze  28

2.5.       Zadania miasta na prawach powiatu   33

2.6.       Organy miasta na prawach powiatu   37

ROZDZIAŁ 3. 46

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ MIASTA NA PRAWACH POWIATU    46

3.1.       Kryteria i organy nadzoru   46

3.2.       Postępowanie w ramach nadzoru   47

3.3.       Nadzór nad poleceniami i żądaniami prezydenta miasta   53

3.4.       Środki ochrony sądowej  53

ZAKOŃCZENIE   56BIBLIOGRAFIA57