Jakość życia pacjentów z dyskopatią lędźwiową

Spis treści 3

WSTĘP.. 5

ROZDZIAŁ I. 6

Podstawy teoretyczne badań. 6

  1. Problematyka jakości życia w świetle badań. 6

1.1.        Definicja jakości życia. 7

1.2.        Jakość życia w naukach społecznych. 9

1.3.        Jakość życia w ujęciu nauk medycznych. 11

1.4.        Jakość życia i jej znaczenie w pielęgniarstwie. 15

1.5.        Pomiar jakości życia. 17

  1. Jednostka chorobowa – dyskopatia lędźwiowa. 20

2.1.        Objawy. 26

2.1.1. Ból jako objaw dominujący. 30

2.2. Leczenie dyskopatii lędźwiowej 34

2.2.1. Leczenie zachowawcze. 37

2.2.2. Leczenie operacyjne. 39

2.2.3. Leczenie elektrostymulacja prądami TENS. 41

2.3. Profilaktyka dyskopatii lędźwiowej 43

  1. Badanie jakości życia u pacjentów z dyskopatią lędźwiową. 45

ROZDZIAŁ II. 49

METODOLOGIA BADAŃ.. 49

  1. Cel badań, problemy badawcze. 49
  2. Materiały i metody badawcze. 49

2.1. Charakterystyka grupy badanej 49

2.2.        Organizacja badań. 51

2.3.        Opis metod. 51

  1. Metody statystyczne. 53

ROZDZIAŁ III. 54

ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ.. 54

  1. Analiza uzyskanych wyników.. 54

1.1.        Stan zdrowia badanej grupy. 54

1.2.        Różnice w nasileniu odczuwanych objawów między badanymi kobietami  a mężczyznami 55

1.3.        Jakość życia (zadowolenie z życia)  pacjentów z dyskopatią lędźwiową. 56

1.4.        Różnice w  zadowoleniu z życia (jakości życia) między kobietami 
i mężczyznami 57

1.5.        Zadowolenie z życia w zależności od natężenia bólu u badanych pacjentów.. ………………………………………………………………………………..58

1.6.        Związek między zmiennymi społeczno – demograficznymi 
i charakterystykami stanu zdrowia, a zadowoleniem z życia. 60

WNIOSKI: 66

DYSKUSJA.. 67

STRESZCZENIE.. 72

SUMMARY.. 74

SPIS TABEL.. 76

SPIS RYCIN.. 77

BIBLIOGRAFIA.. 78

ANEKS…………………………………………………………………………………85